عبدالبسیط خان


رقابت های داخلی بین شبه نظامیان 

و چشم انداز تهدید در حال تحول افغانستان و پاکستان
چشم اندازی که از شبه نظامیان افغانستان و پاکستان بوجود آمده ، یک چشم انداز رقابتی و پویا است که منجر به شکل گرفتن یک ...