افسانه صبوحی


مذاکره با چین

برای اینکه بودجه آینده (بودجه ای که دولت پاکستان برای سال مالی آینده (2024-2025) ارائه خواهد کرد) که با پارامترهای سختگیرانه تعیین شده توسط صندوق ...