علی حسنین

اقتصاد پاکستان: از رونق تا رکود در طول سه دهه.
بررسی و تحلیل سخنرانی آقای سرتاج عزیز که ۳۰ سال پیش برای پیشرفت پاکستان ایراد نمود.