دکتر فرخ سلیم

انحلال سازمان پروژه های عمومی پاکستان.
سازمان پروژه های عمومی پاکستان ( PWD) ریشه در دوران پیش از تقسیم شبه قاره هند دارد. در طول 77 سال سابقه فعالیت خود، این ...