فیصل باری

بیانیه های انتخاباتی أحزاب پاکستان در حوزه آموزش
بیانیه های انتخاباتی أحزاب پاکستان در حوزه آموزش
آیا بیانیه های حزبی نشان دهنده دیدگاه های واقعی آن حزب هستند؟ با توجه به سوابق گذشته، درمورد اغلب آنها این مورد صدق نميکند وبه ...