ژنرال سید نجیب احمد

از گذشته‌ تا امروز نیروي هوایی‌ پاکستان
از گذشته‌ تا امروز نیروي هوایی‌ پاکستان
در تعریف‌ نیروی‌ محرکه‌ یک‌ کشور، نقش‌ و اهمیت‌ نیروی‌ هوایی‌، هوافضا و صنایع‌ وابسته‌ آن بسیار مشخص‌ است‌ به‌ ویژه با ظهور فناوری‌ های‌ ...