آقای حافظ احسن احمد کوکر

چگونه می‌توان بحران برق پاکستان را حل کرد؟
تا تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴، پاکستان ظرفیت تولید برق نصب شده ۴۶،۰۳۵ مگاوات را داشت که شامل ۲۸،۸۱۱ مگاوات برق حرارتی، ۱۰،۶۳۵ مگاوات برق آبی، ...