جمائیه آفریدی

اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و وحشت دختران افغان از آینده خود.
قوانین اخراج‌ باعث می‌شود تا آرزوهای دختران افغان نابود شود وتوانایی و استعدادهایشان پشت درهای بسته حبس گردد. این محدودیت نه تنها آن‌ها را از ...