جاوید جابر

نظام انتخاباتی پاکستان نیازمند یک تغییر اساسی است
نظام انتخاباتی پاکستان نیازمند یک تغییر اساسی است
اکثرمواقع پیروزی احزاب، منعکس کننده انتخاب بخش کوچکی ازجامعه آماری رای دهندگان است واین بخش کوچک، سرنوشت اکثریت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.