خالد کومبهار

فراتر از اعماق پوست
فراتر از اعماق پوست
فرهنگ قدیمی و بومی خال کوبی سند در معرض خطر محو شدن و فراموشی است