اونیزا داربو

نقاشی های بریتانیایی ها از محرم و عزاداری در شبه قاره هند و پاکستان. 

نقاشی‌های دوران استعمار که محرم را به تصویر می‌کشند، نشان می‌دهند که چگونه این مراسم برای مطابقت با احساسات مخاطبان اروپایی تعدیل شده است و ...