صائمه لیاقت علی خان

آزادی دیجیتال زنان در پاکستان
به تازگی، سازمان تنظیم مقررات مخابرات پاکستان (PTA) از راهبرد جامع خود برای برابری جنسیتی در فضای دیجیتال رونمایی کرده است. این راهبرد که با ...