دکتر شارمیله فاروقی

فاجعه جامو و کشمبر در پاکستان تکرار میگردد؟
اگر اقدامی نکنیم، ناآرامی‌های گسترده مانند آنچه در آزاد جامو و کشمیر رخ داد، اجتناب‌ناپذیر است.