عبدالمعز ملک

تغییرات در حوزه های انتخاباتی پاکستان به چه معناست؟
تغییرات در حوزه های انتخاباتی پاکستان به چه معناست؟
برای حفظ جایگاه در میان 266 کرسی مجلس ملی، بازنگری خلاقانه ای در تعیین حدود حوزه های انتخاباتی صورت گرفته که در موارد متعدد به ...