الیزه فاطمه

نژادپرستی و وضعیت پناهندگان: غلبه دانش آموزان افغان بر موانع آموزشی در پاکستان
نژادپرستی و وضعیت پناهندگان: غلبه دانش آموزان افغان بر موانع آموزشی در پاکستان
لحظه ای که پا به سرزمین افغانستان میگذارم ، جایی که فکر می کنند "خانه من" است ، به خاطر هنری که میورزم، کشته می ...