محمد اسامه بن شهزاد

تجزیه وتحلیل ریشه ای مولفه های آزمون CSS در پاکستان
تجزیه وتحلیل ریشه ای مولفه های آزمون CSS در پاکستان
این گزارش نیاز به اصلاحات ورویکرد بهینه تر در استخدام CSS را بررسی میکند واطمینان از اینکه آیا خدمات دولتی پاکستان به طور موثرو کارآمد ...